slider

Вспомогательные услуги

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis õpilastele on tagatud

- eripedagoogiline abi

- logopeediline abi

- tugiõppetunnid

Logopeedilisi õpiabitunde viib läbi logopeed, eripedagoogilisi õpiabitunde  viivad läbi
eripedagoogilise lisakoolituse läbinud klassiõpetajad.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

  • korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt
    kõnepuude mehhanismist või olemusest;
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse õpioskusi ja õpivilumusi.

Nimetatud tegevused toimuvad kolm tundi nädalas ning logopeedilistes õpiabitundides l
ähtuvalt vajadusest üks kuni kaks korda nädalas.

Õpiabirühma rühmatäituvuse piirnorm on 6 õpilast.

Õpilasele koostatakse õpiabitundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava klassi
klassi- või aineõpetaja töökavast.

Õpiabitundidesse võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata
õpioskustega ning logopeediliste probleemidega õpilane, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste
kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Tugiõppetunnid on mõeldud 5.-7.kl õpilastele, kes vajavad regulaarset abi mingis konkreetses
õppeaines. Tugiõppetunnid on korraldatud tunniväliselt.