Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Tallinna Linnavalitsus
02.11.2020
linnapea üldkäskkiri
number T-4-1/20/24

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses vajadusega võtta tarvitusele abinõusid koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks ja kaitsta linna teenistujate ning üritusel osalejate tervist

 1. Isikukaitsevahendite (mask, visiir vm, edaspidi IKV) kasutamine tagatakse enam kui 20 osaleja korral:
  1. linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste (edaspidi koos asutused) siseruumides peetavatel avalikel üritustel;
  2. asutuste siseruumides peetavatel avalikel üritustel, kui asutus on andnud ruumi kasutusse.
 2. Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
 3. Siseruum antakse ürituse (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) korraldamiseks lepingu alusel kasutusse tingimusel, et ürituse korraldaja kohustub tagama desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
 4. Asutusel tuleb ruumide kasutusse andmisel kirjalikult kokku leppida, et ürituse korraldaja järgib koroonaviirusega seoses kehtestatud riiklikke piiranguid, tagab üritusel desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta) ning tagab, et kõik osalejad kasutavad IKV-d.
 5. IKV-d ei ole vaja kasutada, kui ürituse olemuse, osaleja rolli (nt võistleja, esineja, sh näitleja või laulja) või inimese tervisest tingitud asjaolude tõttu ei ole see võimalik.
 6. Asutusel tuleb lisada punktides 4-5 kirjeldatud tingimused linnavara kasutusse andmise üldtingimustesse (nt kodukorda) ja teha need ürituse korraldajale teatavaks.
 7. Asutusel tuleb avaldada oma siseruumides korraldatavatel üritustel IKV-de kasutamise nõue oma veebilehel, sotsiaalmeedias ja muude kanalite kaudu.
 8. Linna personaliteenistusel teha käskkiri teatavaks linna ametiasutustele ning avalikustada intranetis. 
 9. Ametiasutusel teavitada käesolevast käskkirjast oma hallatavat asutust.
 10. Käesoleva käskkirja punktis 1.1. nimetatud üritusega seotud nõudeid rakendatakse alates 2. novembrist 2020 ja punktis 1.2. nimetatud üritusega seotud tingimusi alates alates 9. novembrist 2020.

mask-istock-Ghrzuzudu-20200814.png